جمعه, 12 اسفند 776 11:55

یکشنبه 12 اسفند 1397

یکشنبه 12 اسفند 1397

امروز کمیسیون بررسی روابط دفاعی و امنیتی پاکستان را برگزار کردم. از سپاه، ناجا و وزارت اطلاعات نمایندگانی در جلسه حضور داشتند. اواخر جلسه احساس ضعف جسمی کردم. با تجویز پزشک یک سرُم گرفتم. جلسات را زیر سرُم ادامه دادم و به منزل بازگشتم. مدتی است که اثرات شیمیایی در ریه هایم شدت گرفته که سرماخوردکی اخیر آن را تشدید کرده است. با توصیه پزشک کلیه برنامه های فردا و پس فردا که شامل 10 جلسه و برنامه بود را لغو کردم تا در اجرای ادامه برنامه های پایان سال مشکلی ایجاد نشود. هنوز تا پایان سال چند روز باقی مانده و برخود وظیفه می دانم در حوزه دستیاری حضرت آقا با قدرت و قوت کار کنم.