یکشنبه, 25 دی 776 20:56

برگزاری کلاس تحلیل صحنه جنگ و عملیات برای دانشجویان دافوس ارتش

چهارشنبه 1 اسفند 1397

صبح امروز کلاس درس تحلیل صحنه جنگ و عملیات را برای دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه جنگ ارتش برگزار کردم. سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی جنگ را برای آنها شرح دادم و به صورت مفصل به تهدیدات احتمالی آینده پرداختم. قصد داشتم فضای فکری آنها را نسبت به ماهیت جنگ های آینده جلب کنم. گفتم احتمال وقوع جنگ نظامی طی سه چهارسال آینده کم است با این حال نیروهای مسلح باید همیشه آمادگی لازم را داشته باشند و هوشیار باشند و خودشان را برای مقابله به هر نوع تهدیدی و در هر سطحی آماده نگه دارند. گفتم هزینه تقویت قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح بسیار کمتر از هزینه ای است که در صورت وقوع جنگ به کشور تحمیل می شود. گفتم در جنگ احتمالی آینده کمتر از یک ساعت از آغاز تهاجم، به دشمن پاسخ محکمی خواهیم داد.
بعد از کلاس به دانشگاه علوم انتظامی امین رفتم و در جلسه کمیسیون تخصصی دافوس و مرز شرکت کردم. چهار پرونده در کمیسیون مطرح شد. ساعت 15 به خانه اندیشمندان علوم انسانی رفتم و در نخستین پیش نشست تخصصی انجمن ژئوپلیتیک ایران سخنرانی کردم. عنوان صحبتهایم «قدرت، سیاست و امنیت در غرب آسیا 2018 الی 1948 میلادی» بود. در انتها به پرسش های دانشجویان حاضر در برنامه پاسخ دادم.