دوشنبه, 24 خرداد 775 15:32

جلسه با وزیرعلوم برای حل مشکلات دانشگاه علوم انتظامی امین

دوشنبه 23 مردادماه 1396

صبح امروز چهل و نهمین برنامه تاریخ شفاهی ام را برگزار کردم. چندجلسه ای است که دارم مطالب و خاطرات خودم را از مقطع عملیات والفجر 8  و مقطع زمانی سال 1364 ارائه می‌دهم.
بعد از ظهر به اتفاق سرداردکتر بختیاری رییس دانشگاه علوم انتظامی امین، جلسه ای با دکتر فرهادی وزیرمحترم علوم داشتیم. حل برخی از مشکلات این دانشگاه و تسریع در اخذ مجوز قطب علمی ژئوپلیتیک دفاعی در دانشگاه عالی دفاع ملی موضوع جلسه‌مان بود.