شنبه, 05 -2669 06:13

چهارشنبه 10 خرداد 96

چهارشنبه 10 خردادماه 1396

ساعت 8:30 به دانشگاه دافوس آجا رفتم و کلاس درس فرماندهی عملیات مشترک و مرکب را برگزار کردم. این جلسه به درخواست دانشجویان، یکی از کارشناسان را همراه بردم تا با استفاده از نقشه، آخرین وضعیت جنگ سوریه را برای دانشجویان شرح و به سوالاتشان پاسخ بدهد. پس از توضیحات وی، اینجانب نیز تحلیلی در سطح راهبردی از جنگ سوریه و علائق ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک بازیگران مختلف ارائه دادم.
اذان ظهر به حسینیه حضرت امام خمینی(ره) رفتم و نماز ظهر و عصر را به امامت مقام معظم رهبری اقامه کردم.