Print this page
دوشنبه, 14 مهر 1393 14:15

جهان آمار

  

   آمار، پایه و اساس هر گونه برنامه ریزی بلندمدت و موفقی است. بدون داشتن آگاهی علمی و کمی نمی توان نسبت به مبانی و بسترهای یک جامعه شناخت کافی پیدا کرد. اعداد و ارقام، صرفا داده هایی بیان شده با زبان ریاضی نیستند، بلکه چنان که گفته اند، کافی است اعداد را مورد شکنجه قرار بدهیم تا آن چه را که می خواهیم به ما بگویند.


کتاب «جهان آمار» رهاورد تلاش پژوهشگران موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در راستای داده پردازی کمی نسبت به کشورهای جهان، به ویژه دنیای اسلام است. در این کتاب به مواردی همچون واقعیت  های طبیعی مانند: وسعت کشورها، کوه  ها، رودخانه  ها، بیابان  ها، دریاچه  ها، جزایر؛ زندگی شهری؛ مهاجرت؛ پناهندگان و پناه جویان؛ اقتصاد جهانی بر سطح زندگی؛ کیفیت زندگی؛ رشد اقتصادی؛ مکان  های تجاری؛ توازن پرداخت  ها؛ حساب جاری؛ نرخ تبادل ارز؛ مالیه عمومی؛ مردمسالاری؛ تورم و بدهی؛ کمک  های خارجی؛ صنایع و خدمات؛ کشاورزی؛ محصولات کشاورزی و صنعتی؛ انرژی؛ نیروی کار در جهان؛ جهان تجارت؛ تحقیقات و خلاقیت تجاری؛ هزینه  های تجاری؛ سرمایه  گذاری مستقیم؛ کاغذبازی، سرقت و فساد اداری؛ موسسات و بانک  ها؛ حمل و نقل؛ جاده  ها و خودروها؛ بازارهای سهام؛ جهانگردی؛ آموزش؛ متوسط عمر؛ تلفن، رایانه و پهنای باند و... پرداخته شده است.


خواندن این کتاب به همه کسانی که به دنبال آگاهی از مبانی مادی و کمی کشورهای دنیا، به ویژه ملت- دولت های اسلامی هستند توصیه می شود. این داده ها نه تنها به ذاته سودمند هستند، بلکه می توانند ابزارهایی در راستای توسعه نظری و کیفیت بخشی بیشتر به مبانی مدیریتی و راهبردی باشند. از دیگرسو، داده های این کتاب می تواند مبنایی برای عینی و هدفمند کردن روابط میان بازیگران عرصه روابط و اقتصاد بین الملل باشد. بدین معنا، سیاسگذاران و تصمیم سازان دستگاه های دیپلماتیک، راهبردی، فرهنگی و اقتصادی کشور می توانند با بهره بردن از داده های کتاب جهان آمار، سطح و کیفیت ارتباطات خارجی جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین المللی مدیریت نمایند.